Zdalnie czy w biurze, pracuj wydajnie w atmosferze sprzyjającej koncentracji. Podejmuj niejednokrotnie trudne, ale trafne decyzje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Człowiek jest najważniejszym ogniwem dla prawidłowego funkcjonowania firmy, to właśnie zdolność do oceny sytuacji i podejmowania niejednokrotnie trudnych, ale trafnych decyzji odróżnia nas od robotów. Należy zatem zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, aby strategiczne decyzje dla firmy nie były podejmowane w niekorzystnej atmosferze.

Na podstawie badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley stwierdzono, iż przy oddychaniu powietrzem o stężeniu CO2 o wysokości 1000ppm zaobserwowano mierzalny spadek zdolności intelektualnych. Przy wzroście stężeń do poziomu 2500ppm myślenie strategiczne i podejmowane decyzje osiągały poziom dysfunkcjonalny. W rzeczywistości stężenia dwutlenku węgla na poziomie 2500ppm w małej sali konferencyjnej przy spotkaniu kilkunastu osób można osiągnąć w zaledwie 20 minut.

Zgodnie z coraz bardziej popularnym podejściem HCL (ang. Human Centric Lighting) dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka oraz wzrostu wydajności pracy człowiek powinien dostosowywać oświetlenie w pomieszczeniach zgodnie z naturalnym rytmem słońca. Wyniki badań naukowych potwierdzają, iż dzięki zmianie natężenia oświetlenia do 2000lx następuje wzrost efektywności pracy o 20%, natomiast dostosowana barwa oświetlenia wpływa na zwiększoną aktywność i koncentrację.

System Espirio® na bieżąco monitoruje zmienne parametry środowiskowe takie jak poziomy zanieczyszczeń powietrza: stężenia dwutlenku węgla (CO2), pyły zawieszone (PM10, PM2.5), lotne związki organiczne (VOC), poziom hałasu, oświetlenie czy wilgotność i temperaturę powietrza.

Zadbaj o atmosferę pracy, która przełoży się na wyniki funkcjonowania pracowników i firmy!