Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ESPIRIO, dostępny pod adresem internetowym www.espirio.com, prowadzony jest przez ABANIKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Okólna 2, 50-422, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla miasta Wrocławia, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000384169, o kapitale zakładowym 100 000 PLN, NIP 9151779291, REGON 021488880.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Regulamin Sklepu internetowego ESPIRIO stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin Sklepu internetowego ESPIRIO jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://espirio.com/regulamin-zakupow/, przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 5. Akceptacja przez Użytkownika treści Regulaminu Sklepu internetowego ESPIRIO jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez niego Umowy. Powyższej akceptacji Użytkownik dokonuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu zakupowego w Sklepie internetowym ESPIRIO.
 6. Oprócz niniejszego Regulaminu, treść Umowy łączącej Kupującego ze Sprzedającym wyznaczają warunki podane w trakcie procesu zakupowego, treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi abonamentowej, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy) oraz – stosownie do przypadku – postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Kupującemu podczas procesu zakupowego.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – ABANIKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Okólna 2, 50-422, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla miasta Wrocławia, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000384169, o kapitale zakładowym 100 000 PLN, NIP 9151779291, REGON 021488880.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.espirio.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Okres Rozliczeniowy – oznaczony przedział czasu (30 dni kalendarzowych), objęty obowiązywaniem Umowy na czas oznaczony, cyklicznie odnawialnej, w którym Użytkownik posiada dostęp do określonego zakresu usług, funkcjonalności, informacji za który jest on zobowiązany uiścić cenę; w przypadku, gdy z zawarciem Umowy wiąże się prawo Użytkownika  do korzystania na warunkach promocyjnych  za 0 zł (słownie zero złotych) z określonych usług przez pierwsze trzydzieści dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się bezpośrednio po upływie ww. okresu nieodpłatnego korzystania pod warunkiem, że w przypadkach określonych w Umowie Użytkownik w okresie nieodpłatnego korzystania nie zrezygnował z dalszego trwania Umowy; Okres Rozliczeniowy trwa do momentu (wyznaczonego przez dzień, godzinę, minuty i sekundy) przypadającego dokładnie po upływie czasu stanowiącego iloczyn okresów 24-godzinnych oraz liczby dni składających się na dany Okres Rozliczeniowy, liczonego od dnia zawarcia Umowy lub rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku prawa Użytkownika do nieodpłatnego korzystania z usług – od rozpoczęcia pierwszego Okresu Rozliczeniowego.
 16. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 2360, ze zm.).
 17. Partner – podmiot trzeci, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Abanika może dokonać czynności prowadzących do skorzystania lub ułatwiających skorzystanie przez Użytkownika z Usług sklepu i systemu ESPIRIO.

§3
Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia przez Użytkownika Umowy na Usługi Sklepu Espirio.pl niezbędne jest, by:
  1. Użytkownik był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego;
  2. Użytkownik posiadał Konto w e-sklepie ESPIRIO, założone oraz utrzymywane przez niego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  3. przez cały czas procesu zakupowego (prowadzącego do nabycia Usługi Sklepu ESPIRIO) Użytkownik pozostawał zalogowany do swojego Konta;
  4. Użytkownik posługiwał się jedną z Platform Sprzętowych, spełniających wymagania techniczne, opisane w § 7 poniżej;
  5. Użytkownik zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, innych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu zakupowego);
  6. nastąpiło pozytywne zweryfikowanie przez Operatora Płatności uiszczenia przez Użytkownika ceny za określoną Usługę Sklepu ESPIRIO
 2. W ramach Sklepu ESPIRIO oferowane jest zawarcie zarówno Umów na czas oznaczony (w tym cyklicznie odnawialnych), jak i Umów na czas nieoznaczony. Informacje o możliwości zawarcia danego rodzaju Umowy są Użytkownikowi każdorazowo podawane w ramach Sklepu. Informacje te mogą być w szczególności podane Użytkownikowi w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego, podczas którego może on mieć możliwość wyboru – w odniesieniu do wybranego zakresu usług. Szczególne postanowienia dotyczące każdego z ww. typów Umów zostały ujęte w § 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający wydaje Użytkownikowi – poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji Konta w e-sklepie ESPIRIO – potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na świadczenie usług w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy oraz w przypadku umów cyklicznie odnawialnych potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na cykliczne obciążanie jego karty płatniczej.

§ 4
Szczególne postanowienia dotyczące cyklicznie odnawialnych Umów na czas oznaczony (subskrypcja)

 1. W przypadku zawarcia Umowy cyklicznie odnawialnej na czas oznaczony, Użytkownik uzyskuje nieprzerwany dostęp do wybranych przez siebie usług, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności.
 2. W przypadku Umów cyklicznie odnawialnych na czas oznaczony od Użytkownika opłaty za usługę  pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa). Płatności pobierane są do momentu wystąpienia wcześniejszej z niżej wymienionych sytuacji:
  1. Użytkownik złoży oświadczenie o rezygnacji z cyklicznego odnawiania Umowy na czas oznaczony;
  2. Użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp do Usług sklepu ESPIRIO w związku z rażącym naruszeniem zasad i instrukcji korzystania z urządzenia oraz systemu, w szczególności próby korzystania z danych poprzez złamanie zabezpieczeń i kodów źródłowych.
  3. Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Administratora.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku niemożliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności karty) – wraz z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
 4. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas określony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Administratora o wypowiedzeniu składane jest poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Powyższe uprawnienie Administratora nie ma wpływu na możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy w wyniku zastosowania przez Użytkownika procedury rezygnacji, opisanej w ust. 2 powyżej.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas nieoznaczony Użytkownikowi będzie przysługiwał dostęp do wybranych przez niego usług do końca Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu płatności – w jakiejkolwiek części – za ww. Okres Rozliczeniowy.

§ 5
Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy zakupu usługi

 1. Uprawnienie odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsumentowi, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego, a także – jeżeli umowa tak stanowi – podmiotom określonym w art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2337 ze zm.).
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.
 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje w panelu CMS poprzez odznaczenie / wybór opcji „zakończ subskrypcje”.

§ 6
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Wrocław, ul. Okólna 2, 50-422
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: abanika@abanika.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 601 528 528
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 26 1140 1010 0000 4798 2700 1001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

§ 7
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 8
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 9
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię / nazwisko / nazwa firmy, adres e-mail, telefon, adres Klienta (ulica, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres dostawy jeśli jest inny niż adres Klienta (ulica, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 6.

§ 10
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę sklepu Sklepu www.espirio.com.
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 3. Złożyć zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia: wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybranie rodzaju przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisanie danych do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia).
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 11
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. płatność za pobraniem,
 6. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 7. płatności elektroniczne,
 8. płatność kartą płatniczą:

– Visa,
– Visa Electron,
– Mastercard,
– MasterCard Electronic,
– Maestro.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jestPayU.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 12
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 10 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia:
 7. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
 8. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 11. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 13
Prawo odstąpienia od umowy zakupu produktu

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 6. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór można pobrać z  naszej strony https://espirio.com/wp-content/uploads/formularz_zwrotu_espirio.pdf
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 14
Skutki odstąpienia od Umowy zakupu produktu

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, za wyjątkiem odrębnej umowy na czas oznaczony, abonamentowej – odnawialna subskrypcja zgodnie z § 4 – szczególne postanowienia dotyczące cyklicznie odnawialnych Umów na czas oznaczony (subskrypcja).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6.  Konsument odsyła produkt na koszt Sprzedawcy korzystając ze specjalnej funkcjonalności dostępnej w dolnym menu „obsługa zwrotów” pod linkiem: https://furgonetka.pl/zwroty/0d7c2f92-6785-4b6e-a0c1-83ea9e6f2c3f
 7. Konsument może odesłać produkt także w dowolny inny sposób, ale wówczas ponosi pełny koszt wysyłki.

§ 15
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 6 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 17
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawarto w dokumencie „Polityka prywatności” strony www dostępnej na stronie internetowej: https://espirio.com/polityka-prywatnosci/

§ 18
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.