Dla biznesu

Espirio® to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych, dbających o pracowników firm, zarówno mikro przedsiębiorstw jak i bardzo dużych organizacji. Zwłaszcza tych, dla których bardzo istotne jest zapewnienie efektywności i komfortu pracy. Wysoka sprawność intelektualna pracowników, myślenie analityczne, odpowiedni poziom skupienia, kreatywność czy podejmowanie trafnych decyzji, zależą bezpośrednio od jakości środowiska, w którym przebywamy i pracujemy.

Praca w dobrej atmosferze

System Espirio® dzięki zastosowaniu wysokiej klasy czujników, szwajcarskich, austriackich i amerykańskich marek, monitoruje między innymi:
 • dwutlenek węgla CO2,
 • pyły zawieszone PM2.5 i PM10,
 • lotne związki organiczne LZO/VOC,
 • temperaturę i wilgotność powietrza,
 • hałas (poziom i liczbę zdarzeń akustycznych / zakłóceń ciszy),
 • oświetlenie (barwę i natężenie światła).

W jaki sposób Espirio® informuje użytkowników o niekorzystnych warunkach?

Espirio® zapewnia użytkownikom świetlną i dźwiękową sygnalizację przekroczeń, zdefiniowanych dopuszczalnych poziomów poszczególnych parametrów. Poza personalizacją progów alarmowych parametrów wewnętrznych, użytkownik ma też możliwość podłączenia się do najbliższej zewnętrznej stacji monitorującej środowisko (m.in. GIOŚ, SYNGEOS, FAR DATA). Funkcjonalność ta, poza dostarczeniem informacji o zewnętrznych parametrach środowiska, prezentuje także indeks jakości powietrza (AQI – Air Quality Index). Istotą systemu Espirio®jest nie tylko bardzo precyzyjny pomiar i monitorowanie parametrów środowiska wewnętrznego, ale także dostarczanie rekomendacji i podpowiedzi użytkownikowi, jak powinien w danej sytuacji się zachować.

Zainteresowany?

Dlaczego monitorowanie jakości środowiska wewnętrznego jest ważne dla Biznesu?

Jak dowodzą badania i statystyka, nawet 90% naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Duża część to ta poświęcona na pracę. 

W zależności od jej charakteru i przede wszystkim miejsca a także warunków, w których ją wykonujemy, jesteśmy w różnym stopniu narażeni na negatywny wpływ środowiska, które nas otacza. 

Ważny jest każdy parametr przestrzeni, w której pracujemy, w szczególności jakość powietrza (z naciskiem na stężenie CO2), hałas, oświetlenie a także warunki klimatyczne. 

Organizacje takie jak WHO od lat dowodzą i apelują o to, aby nie bagatelizować żadnego z tych elementów. Ich długotrwałe odziaływanie na pracownika ma negatywny wpływ na efektywność i komfort jego pracy, a to przekłada się wprost na wyniki w biznesie.

Jedno z badań przeprowadzone przez U. Satisha (z zespołem) oceniało wpływ stężenia dwutlenku węgla (CO2) na trafność w podejmowaniu decyzji, korzystając z dziewięciu różnych wskaźników, którymi były:

 • aktywność podstawowa,
 • aktywność stosowana,
 • aktywność skupiona,
 • orientacja zadaniowa,
 • inicjatywa,
 • wyszukiwanie informacji,
 • wykorzystanie informacji,
 • rozległość dostępu
 • oraz podstawowa strategia.

Wyniki eksperymentu wykazały, że wzrost stężenia CO2 z poziomu 600 ppm do 1000 ppm wpłynął na umiarkowane, ale statystycznie istotne obniżenie wydajności w sześciu z dziewięciu badanych wskaźników (aktywność skupiona, orientacja zadaniowa, inicjatywa, wykorzystanie informacji, rozległość dostępu oraz podstawowa strategia).

Natomiast przy poziomie 2500 ppm zaobserwowano znaczny i statystycznie istotny spadek wydajności w siedmiu z dziewięciu wskaźników (podstawowa aktywność, aktywność stosowana, orientacja zadaniowa, inicjatywa, wykorzystanie informacji, rozległość dostępu oraz podstawowa strategia). W niektórych przypadkach wskaźniki te spadły nawet do poziomów uznawanych za dysfunkcyjne!

Wartości średnich wyników przy stężeniu CO2 na poziomie 1000 ppm były niższe o 11-23% w porównaniu z poziomem 600 ppm, natomiast przy stężeniu CO2 na poziomie 2500 ppm wyniki były niższe aż o 44-94% w porównaniu z poziomem 600 ppm. To wskazuje na istotny wpływ zwiększonego stężenia dwutlenku węgla na funkcje poznawcze, a zwłaszcza na zdolność podejmowania decyzji.

Badania przeprowadzone przez L. Kajtára oraz L. Herczega dotyczące wpływu CO2 na samopoczucie i intensywność pracy umysłowej wykazały, że osoby uczestniczące w eksperymencie oceniały jakość powietrza jako „mniej akceptowalną” w momencie, gdy stężenie CO2 wzrastało powyżej 3000 ppm. To z kolei wpłynęło na spadek sprawności umysłowej badanych. 

Eksperyment potwierdził założoną tezę, stwierdzając, że zarówno samopoczucie, jak i zdolność skupienia uwagi, zmniejszały się, gdy uczestnicy spędzali 2-3 godziny w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu osiągało poziom 3000 ppm lub wyższy. 

To niestety potwierdza, że przebywając w pomieszczeniu o wysokich stężeniu CO2 mamy skłonność do akceptacji – przyzwyczajania się do gorszej niż referencyjna jakości atmosfery. Inaczej mówiąc, nie zauważmy (lub jest to dla nas bardzo trudne) przekroczeń poziomów CO2 powyżej których, nasza efektywność pracy, zdolność podejmowania decyzji i wiele innych wskaźników mających wpływ na wydajność, ulegają istotnemu pogorszeniu.

Globalne trendy i zmiany środowiskowe niestety nie poprawią opisywanych wyżej problemów, a wręcz prawdopodobnie je pogłębią. Dlatego dla poprawy efektywności pracy i wsparcia biznesu, zwłaszcza w obszarach wymagających bardzo wysokiej sprawności intelektualnej zaprojektowaliśmy Espirio®, unikatowy system, który nie bagatelizuje żadnych zagrożeń i pozwala kontrolować jakość powietrza, hałas, oświetlenie, warunki klimatyczne a następnie informować nas o konieczności podjęcia działań, mających na celu poprawę monitorowanych parametrów (manualnie lub automatycznie, np. dzięki integracji z systemami BMS).