Pomiar dwutlenku węgla i innych parametrów mających wpływ na warunki nauki w szkołach

Świadomość problemu zbyt wysokich stężeń dwutlenku węgla w placówkach oświatowych, każdego poziomu nauczania, jest coraz większa. Gwałtowny wzrost zainteresowania problemem obserwujemy w sposób szczególny od wybuchu pandemii COVID-19. Wówczas zaczęto zwracać większą uwagę na jakość powietrza między innymi w klasach lekcyjnych. W obszarze zainteresowania dużo bardziej niż wcześniej pojawiła się kwestia dopływu świeżego powietrza oraz jakości i wydajności systemów wentylacyjnych.

Dwutlenek węgla i poziomy jego stężenia powyżej 1000 ppm, które nie są jeszcze groźne dla zdrowia oraz życia, mają już negatywny wpływ na zdolności poznawcze człowieka, w tym uczenie się nowych rzeczy. Wiele dostępnych badań i analiz poziomu stężeń CO2 w szkołach pokazuje, że niestety w ogromnej ilości placówek, z uwagi na niedostateczną jakość wentylacji, poziomy CO2 w klasach z 20-25 uczniami już po kilkunastu minutach przekraczają istotnie poziomy 1000 ppm.

Musimy też koniecznie pamiętać, że dwutlenek węgla nie jest jedynym zanieczyszczeniem mających wpływ na jakość środowiska, w którym tak dużo czasu spędzają dzieci, młodzież a także osoby dorosłe w procesie edukacyjnym. Dlatego kontroli powinny podlegać także zanieczyszczenia w formie lotnych związków organicznych, pyłów a także hałas i zdarzenia akustyczne mogące zakłócać przebieg nauki. Dla pełnego monitoringu warunków wewnętrznych idealnie byłoby uwzględnić również parametry oświetlenia – jego natężenie i barwę oraz migotanie.

Rozwiązaniem monitorującym wszystkie wymienione wyżej elementy jest system Espirio. Dzięki integracji z bazami danych zasilanymi przez stacje monitorowania środowiska zewnętrznego, Espirio pozwoli podejmować działania zapewniające bezpieczeństwo i komfort nauki zarówno w budynkach szkół jak i poza nimi.