Gwarancja

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie, w terminach nie dłuższych niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego Producenta. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania towaru w Punkcie Serwisowym Producenta.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt Serwisowy Producenta czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie przewiduje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania.

3. Gwarancją nie są objęte:

 1. kable przyłączeniowe, wtyki, gniazda i inne materiały eksploatacyjne,
 2. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia sieci, wyładowania atmosferyczne),
 3. uszkodzenia spowodowane przez wilgoć, korozję lub ciała obce, które dostały się do wnętrza, np. pyły itp.
 4. celowe uszkodzenie sprzętu,
 5. czynności konserwujące (np. czyszczenie, smarowanie),
 6. akumulatory, baterie.

4. Gwarancja traci ważność także wskutek:

 1. przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika i/lub osoby trzecie (nie dotyczy Punktu Serwisowego Producenta),
 2. okoliczności, za które nie ponosi winy ani producent ani sprzedawca, a w szczególności wskutek niewłaściwego użytkowania, transportu lub instalacji,
 3. niestosowania się do instrukcji obsługi przez klienta,
 4. z przyczyn leżących po stronie użytkownika (np. używanie niewłaściwych materiałów lub akcesoriów).

5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. Punkt Serwisowy Producenta stwierdzi na piśmie, iż naprawa jest niemożliwa,
 2. naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym w pkt.1 lub innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym,
 3. w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania istotnych napraw więcej niż trzykrotnie.

6. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej są upoważnione Punkty Serwisowe Producenta.

7. Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Punktu Serwisowego Producenta i odbierany po naprawie przez nabywcę.

8. Uprawnienia z tytułu udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.

9. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej punkt serwisowy poświadcza w karcie gwarancyjnej.

10. W przypadku sprowadzania specjalistycznych części zamiennych, okres naprawy może ulec przedłużeniu o 14 dni robocze. Punkt Serwisowy Producenta zobowiązany jest do poinformowania o tym klienta.

11. W sprawach nieuregulowanych w powyższej karcie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu do klienta naprawianego sprzętu.